خانه ی شیشه ای

خانه ی شیشه ای

خانه ی شیشه ای،سازه ÖÖD که توسط Brick & Wonder طراحی شده، خانه شیشه ای پیش ساخته است که می تواند فقط در 8 ساعت نصب