ترکیب قفسه کتاب با صندلی مطالعه

ترکیب قفسه کتاب با صندلی مطالعه

سو فوجیموتو، معمار ژاپنی ایده ای جالب از طراعی قفسه کتاب داد. در این ایده صندلی مطالعه در داخل قفسه ها قرار دارد و میتوان آن را به