دسته بندی : رنگ در معماری

2
رنگ سال 2018 چیست

رنگ سال 2018 چیست؟

رنگ سال 2018 چیست، اکنون در اواسط سال 2017 میلادی هستیم. دقیقا نمی توانیم بگوییم که در سال 2018 چه اتفاقی می افتد. اما در اینجا می خواهیم

رنگ شناسی در معماری

رنگ شناسی در معماری

رنگ شناسی در معماری، بررسی تاثیر متقابل روانشناختی رنگها در کاربرد هنری رنگ اهمیت بسزایی دارد و استفاده متناسب از هر رنگ می تواند کاربرد ویژه ای در