ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

در فرانسه یک پارکینگ در منطقه saint-gervais mont blanc به یک نقاشی فضایی آنارمونیک توسط معمار هنرمند الیان چالی تبدیل شده است. استفاده از هندسه جسورانه و رنگ