طراحی و ساخت جالب باشگاه خانگی

طراحی و ساخت جالب باشگاه خانگی

این اتاق ورزش بر اساس ضوابط اجرایی و رعایت حداکثر ارتفاع مجاز در انتهای یک باغچه در زمین رو رفته و با چند پله به سطح حیاط خانه