طراحی فوق العاده کازا باتیلو (casa Batllo)

طراحی فوق العاده کازا باتیلو (casa Batllo)

طراحی فوق العاده کازا باتیلو (casa Batllo)،گائودی کار بر ساختمان خانه خانواده باتیو که از تولید کنندگان متمول پارچه بودند را در سال 1904 اغاز کرد و