نگاهی تخصصی به ساختمان دانشگاه کوپر یونیون

نگاهی تخصصی به ساختمان دانشگاه کوپر یونیون

از خیابان، ساختمان دانشگاه کوپر یونیون، که دانشکده های علوم انسانی و علوم اجتماعی و همچنین مدرسه مهندسی عمران البرت نرکون را در خود جای داده است، شبیه