دسته بندی : بیمارستان

2
طراحی معماری و روند بهبود بیماران بیمارستان

طراحی معماری و روند بهبود بیماران بیمارستان

طراحی معماری و روند بهبود بیماران بیمارستان، درک مطلوب از روند بهبود بیماران، نقطه شروع ایجاد ایده‌ها برای طراحی مراکز درمانی به شمار می‌رود.

بیمارستان پارس رشت

بیمارستان پارس رشت فینالیست فستیوال جهانی معماری2017

بیمارستان پارس رشت فینالیست فستیوال جهانی معماری2017، نام بیمارستان پارس رشت در بین فینالیست‌های فستیوال جهانی معماری قرار گرفت.