قفس های تخم مرغی شکل

قفس های تخم مرغی شکل در The Dubai Mall

قفس های تخم مرغی شکل در مرکز خرید دبی (The Dubai Mall) به نمایش گذاشته شده است. این قفس های تخم مرغی شکل توسط گروه طراحی Orikami Lab