باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران، در تپه‌های عباس‌آباد تهران واقع شده‌است. تپه هـای عباس آبـاد در حـال تبدیـل شـدن بـه بزرگترین تفـرجگاه طبیعـی و فرهنگی کشـور و منطقه اسـت.