زندگي بر روي لبه از اُ پي آي

زندگي بر روي لبه از اُ پي آي

كازا برتال همجواری آب و بتن را که در دلِ صخره ها بر فراز درياي آجيان است را به تصویر می کشد که از زبان اُ پي آي