پنج اجتماع آزمایشی در سراسر جهان

پنج اجتماع آزمایشی در سراسر جهان

پنج اجتماع آزمایشی در سراسر جهان،بی‌بی‌سی در گزارشی خبر داد که دهکدۀ نظامی متروکی درست بیرون هایدلبرگ آلمان را برای تغییری بسیار شگفت‌انگیز در نظر بگیرند.