دسته بندی : فرودگاه

2
فرودگاه کانسای در ژاپن از رنزو پیانو

فرودگاه کانسای در ژاپن از رنزو پیانو

فرودگاه کانسای در ژاپن از رنزو پیانو،عملیات اجرایی این فرودگاه که طرح آن در سال 1987 به وسیله رنزو پیانو معمار برجسته ایتالیایی ارائه شد،

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک ساختمان ترمینال یک ساختار مستقل است.فضاهای در سطوح مختلف ظاهر می شوند و اکتشاف استقبال می شود