معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک

معماری صخره مانند استودیو پاسیفیک ساختمان ترمینال یک ساختار مستقل است.فضاهای در سطوح مختلف ظاهر می شوند و اکتشاف استقبال می شود